Huisregels

Huisregels versie 12 september 2017

Deze huisregels zijn bedoeld om duidelijkheid te geven over de organisatie van de lessen en gelden onverkort als  “Algemene Leveringsvoorwaarden”.

Alstublieft goed doorlezen en, voor een flexibel verloop van de lessen, meewerken aan de uitvoering ervan.

 • De lessen worden altijd gegeven door Inge Huisman, werkzaam als docent in het basisonderwijs. In dat verband is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) afgegeven. Dat is verplicht voor een ieder, die in georganiseerd verband met kinderen werkt.  Op verzoek kan deze verklaring worden getoond.
 • Er wordt uiteraard gezorgd voor een veilige leeromgeving. Toch kan er bij bewegend onderwijs wel eens iets mis gaan, door struikelen, vallen, duwen, enzovoort. Er wordt gebruik gemaakt van diverse spelmaterialen, waaronder ballen, pilonnen, voetbal ladder, trampoline, hoepels, balken en dergelijke, ook zullen we soms gebruik maken van het oefenen op de trap en indien van toepassing buiten op het schoolplein.
 • De ouders/verzorgers blijven ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hen aangemelde leerling.
 • Door middel van een aanmeldingsformulier kun je de leerling inschrijven voor de bijlessen. Op de website kun je het aanmeldingsformulier downloaden. Vul het afgedrukte formulier volledig in en onderteken het. Stuur het vervolgens op of geef het af op het vermelde adres. De aanmelding is pas definitief als ik het volledig ingevulde en ondertekende formulier van je heb ontvangen.
 • Planning van de lessen vindt plaats op basis van aanbod en beschikbaarheid.
 • De tarieven  voor het volgen van de bijles zijn 35 euro per leerling per groepsles. Dat is inclusief de materiaalkosten. Een groep kan uit 2 tot maximaal 8 leerlingen bestaan.
 • Voor individuele begeleiding wordt 40 euro per les in rekening gebracht.
 • In verband met de regelgeving van de Belastingdienst wordt geen btw in rekening gebracht en worden geen facturen verstrekt.
 • Betaling dient voorafgaand aan de les plaats te vinden.  De keuze voor contante betaling of overmaking dient op het aanmeldingsformulier te worden aangegeven.
 • Vermeldt bij overmaking altijd de naam van het kind en de lesdatum/-data waarvoor betaald wordt. Deze gegevens dienen als betalingsbewijs. Contante betaling wordt direct in de cursusadministratie aangetekend. Op verzoek kan een betalingsbewijs worden afgegeven.
 • Afmelding voor lessen door onontkoombare omstandigheden dient tijdig (dus ruim voor aanvang van de les) telefonisch of mondeling plaats te vinden (geen e-mail!). Deze les kan dan op een later tijdstip worden ingehaald. Bij verzuim zonder tijdige melding wordt geen lesgeld gerestitueerd.
 • Bij uitvallen van een les door omstandigheden van de leerkracht wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum gepland.
 • Een les duurt 1 uur, waarvan 45 minuten voor de daadwerkelijke begeleiding, met 5 minuten inloop vooraf en tot besluit 10 minuten om aan ouders/verzorgers te laten zien wat we hebben gedaan. Graag je medewerking om dit lesschema strak aan te kunnen houden i.v.m. de voortgang van opvolgende lessen!
 • Het doel van de lessen is stimuleren en ontwikkelen van het individuele oefenniveau van de leerling.
 • Als aanvullende informatie nodig is, wordt deze door mij vooraf mondeling, telefonisch of via e-mail ingewonnen bij de ouders/verzorgers.
 • In sommige gevallen kan het wenselijk of noodzakelijk zijn, vooraf een meer uitgebreid intakegesprek te voeren om tot een passende aanpak te komen. Hiervoor zal dan afzonderlijk een afspraak worden ingepland. Een uitgebreide intake kost éénmalig 25 euro.
 • B wise behoudt zich het recht voor, deze huisregels periodiek te toetsen en waar nodig aan te vullen of aan te passen. De datumversie van de huisregels, zoals vermeld op het aanmeldingsformulier, is steeds geldig voor de lopende lessen.

Download: B wise Huisregels versie 12 september 2017